برگزاری جلسه هماهنگی توزیع کود پاییزه در شهرستان فاروج - برگزاری جلسه هماهنگی توزیع کود پاییزه در شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

جلسه هماهنگی توزیع کود پاییزه، با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فاروج، معاون فنی و اجرایی، روسای مراکز جهاد کشاورزی، مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید شهرستان و کلیه کارشناسان پهنه در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج برگزارشد .

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی فاروج طی این جلسه مقرر شد توزیع کود های شیمیایی فقط با صدو حواله توسط کارشناسان پهنه هر منطقه طبق دستورالعمل و مطابق فرمول کودی ارائه شده صورت پذیرد وکلیه کارگزاران کود ملزم به نصب بنر قیمت کود های شیمیایی می باشند .