اولین جلسه کمیته رصد وپایش نهاده ها ومحصولات کشاورزی شهرستان فاروج برگزار شد. - اولین جلسه کمیته رصد وپایش نهاده ها ومحصولات کشاورزی شهرستان فاروج برگزار شد. | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج اولین جلسه کمیته رصد وپایش نهاده ها ومحصولات کشاورزی باحضور آقای مهندس صادق مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ومدیران شهرستان ادارات تعزیرات حکومتی  ،صنعت معدن وتجارت ،راهداری وحمل ونقل جاده ای  در دفتر مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان فاروج برگزار شد. که اعضای محترم نسبت به ارائه گزارش عملکرد ،بررسی مشکلات موجود وپیگیری مغایرتهای پایش نهاده های دامی احتمالی ارسال شده به اداره صمت از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان به بحث وگفتگو پرداختند .ومقرر گردید باهماهنگی بیشتر بین اعضا رصد وپایش نهادهاومحصولات کشاورزی  من بعد به نحو مطلوب ترانجام گیرد .