توزیع رایگانی ملکه اصلاح نژاد شده ایرانی دربین زنبور داران شهرستان فاروج - توزیع رایگانی ملکه اصلاح نژاد شده ایرانی دربین زنبور داران شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 


مسول امور دام شهرستان فاروج از توزیع ملکه اصلاح نژاد شده ایرانی مرکز تحقیقات کرج خبر داد . مهندس علی لک افزود تعداد 18 ملکه اصلاح شده بین زنبور داران شهرستان بطور رایگان توزیع گردید .این ملکه ها در طول سال نیز بازدید ونحو عملکرد آنها نسبت به زنبور بومی شهرستان رصد می شود .