برگزاری کلاس آموزشی عملی تغذیه باغات ومبارزه با سفید انگور و کرم خوشه خوار - برگزاری کلاس آموزشی عملی تغذیه باغات ومبارزه با سفید انگور و کرم خوشه خوار | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج