برداشت گل محمدی از مزارع شهرستان فاروج - برداشت گل محمدی از مزارع شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج