برگزاری کلاس آموزشی وجلسه پرسش وپاسخ زنبورداران فاروج با جناب مهندس رضازاده مدیر محترم امور طیور وزنبورعسل وکرم ابریشم - برگزاری کلاس آموزشی وجلسه پرسش وپاسخ زنبورداران فاروج با جناب مهندس رضازاده مدیر محترم امور طیور وزنبورعسل وکرم ابریشم | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج