افتتاح پروژه ها ی هفته دولت توسط مهندس صالحی استاندار محترم خراسان شمالی در شهرستان فاروج - افتتاح پروژه ها ی هفته دولت توسط مهندس صالحی استاندار محترم خراسان شمالی در شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج