برگزاری چهارمین کارگروه استانی هماهنگی کاداستر در شهرستان فاروج - برگزاری چهارمین کارگروه استانی هماهنگی کاداستر در شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج