بازدید جناب آقای مهندس علی نیا معاون محترم عمرانی استانداری خراسان شمالی وجناب آقای دکتر یوسفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی وهیت همراه از طرح کادستر در شهرستان فاروج - بازدید جناب آقای مهندس علی نیا معاون محترم عمرانی استانداری خراسان شمالی وجناب آقای دکتر یوسفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی وهیت همراه از طرح کادستر در شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج