بازدید کارشناسان زنبور عسل استان ازملکه های اصلاح نژاد شده - بازدید کارشناسان زنبور عسل استان ازملکه های اصلاح نژاد شده | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

بازدید کارشناسان زنبور عسل استان از ملکه های اصلاح نژادشده ایرانی مرکز اصلاح نژاد کرج و ثبت مشخصات و رفتارآن که بین زنبور داران شهرستان فاروج توزیع شده بود .