مبارزه با آفت کارادرینا در شهرستان فاروج - مبارزه با آفت کارادرینا در شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 


به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج مبارزه با آفت کارادینا درسطح 880هکتاراز مزارع این شهرستان انجام گردید .به نقل از جناب آقای مهندس مقتدر معاون فنی واجرایی مدیریت جهاد کشاورزی فاروج این مبارزه شامل 730هکتار از مزارع چغندر قند ،120هکتار از مزارع گوجه فرنگی و30هکتار از مزارع پیاز می باشد .