آغاز برداشت کلزا در شهرستان فاروج - آغاز برداشت کلزا در شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

به گزارش آقای مهندس حبیب اله مقتدر معاون فنی واجرایی جهاد کشاورزی فاروج برداشت دانه کلزا از 68 هکتار از مزارع شهرستان که شامل ارقام اکاپی ونپتون می باشد ،آغاز شد .