ریاست سازمان جهاد کشاورزی وجمعی از مسولین ستادی وشهرستانی از مزرعه نشاءگوجه فرنگی درشهرستان فاروج بازدید نمودند . - ریاست سازمان جهاد کشاورزی وجمعی از مسولین ستادی وشهرستانی از مزرعه نشاءگوجه فرنگی درشهرستان فاروج بازدید نمودند . | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج