بازدید از مرغداری های فاروج - بازدید از مرغداری های فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی فاروج: همکاران امور دام این شهرستان بصورت ماهانه از واحد های پرورش مرغ گوشتی این شهرستان بازدید می آورند وطی این بازدید ها از میزان نهاده موجود در انبار وتعداد جوجه ریزی و...بازدید بعمل می اید .