برگزاری جلسه برداشت گندم در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج - برگزاری جلسه برداشت گندم در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج