بازدید از نحوه پرورش کرم ابریشم در شهرستان فاروج - بازدید از نحوه پرورش کرم ابریشم در شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی فاروج :ازنحوه پرورش تخم کرم ابریشم در شهرستان فاروج توسط کارشناسان امور دام بازدید بعمل آمد .طی این بازدید که با همکاری شبکه دامپزشکی شهرستان وبرگزارشد ضمن انجام توصیه های کاربردی ازنظر بیماری هانیز کرم های ابرشم نوغانداران بررسی گردید .