توزیع تخم کرم ابریشم در شهرستان فاروج - توزیع تخم کرم ابریشم در شهرستان فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان فاروج :تعداد131 بسته تخم نوغان خارجی (چینی )بین نوغانداران شهرستان فاروج توزیع شد .