رصد وپایش تسهیلات پرداختی خط اعتباری مکانیزاسیون - رصد وپایش تسهیلات پرداختی خط اعتباری مکانیزاسیون | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان فاروج :رصد وپایش تسهیلات پرداختی خط اعتباری مکانیزاسیون در شهرستان فاروج انجام پذیرفت وطی این بازدید ها از ادوات وتراکتور های خریداری شده از این خط اعتباری بازدید بعمل آمد .