برگزاری جلسه تولید ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها در مدیریت جهاد کشاورزی فاروج - برگزاری جلسه تولید ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها در مدیریت جهاد کشاورزی فاروج | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

طی این جلسه که باحضور جناب آقای مهندس مقتدر مدیر جهاد کشاورزی فاروج ،حجه السلام ایمانی نماینده ولی فقیه در مدیریت جهاد کشاورزی فاروج ومهندس شمشیری معاون فنی وجناب آقای ابوالفضلی معاون مالی واداری برگزارشد .اعضا نسبت به ارایه گزارش عملکرد وکارهای انجام شده پرداختند .