اخبار | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

شهرستان فاروج از نظر تولید گل محمدی بالاترین سطح را در استان خراسان شمالی با سطح 3/49 هکتار داراست .که از این مقدار 6/45 هکتار با رور و7/3 هکتار غیر بارور می باشند . که از این مقدار مزرعه آقای چمنی با سطح 20 هکتار بالاترین  سطح شهرستان می باشد . برداشت گل محمدی هرساله ار 25 اردیبهشت شروع وبه مدت یک ماه برداشت می گردد .لازم به ذکر است عملکرد گل در هکتار 4000 کیلو گرم می باشد واز هر 7کیلو  گل تر یک کیلو گل خشک بدست می آید