معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی :  حسن سلیمانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
سابقه کار : 16سال
تلفن : 05836423889
داخلی :421

نام و نام خانوادگی :  امین حمیدی
مدرک تحصیلی : دیپلم
سابقه کار : 5سال
تلفن : 05836423889
داخلی :418