معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : برات محمد دوستار
مدرک تحصیلی : دیپلم 
سابقه کار : 28سال
تلفن: 05836423889
داخلی: 417