معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی :بهرام ابوالفضلی 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
سابقه کار : 25 سال 
تلفن: 05836423820
داخلی: 408
   
نام و نام خانوادگی : محمود رضا کرامتی مایوان
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم 
سابقه کار : 20سال
تلفن: 05836423820
داخلی: 408