معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی :بهرام ابوالفضلی 
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی: حسابداری
سابقه کار : 21سال
تلفن: 05836423820
داخلی: 408
   
نام و نام خانوادگی : محمود رضا کرامتی مایوان
مدرک تحصیلی : دیپلم 
سابقه کار : 18 سال
تلفن: 05836423820
داخلی: 408