پشتیبانی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام ونام خانوادگی: محمد دوست محمدی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : صنایع غذایی
سابقه کار : 6سال
شماره تماس :  05836423889  داخلی : 420

 

زیر بخش ها