مالی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام ونام خانوادگی: بهرام ابوالفضلی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
سابقه کار : 25 سال
شماره تماس :  05836423889  داخلی : 408

 

زیر بخش ها