معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : اعظم هاشمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
سابقه کار : 12 سال
تلفن تماس: 05836423889
داخلی : 402