معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : ابراهیم شمشیری
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : ماشین الات کشاورزی
سابقه کار : 14سال
تلفن تماس: 05836425350
داخلی: 420

 

 

نام و نام خانوادگی : اعظم خالقی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : تولیدات گیاهی
سابقه کار : 2سال
تلفن تماس: 05836425350
داخلی: 420