معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : غلامحسین معصومی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : تولیدات دامی
 سابقه کار : 5سال
شماره تماس :  05836425350  - 05836423889 داخلی :420