معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : مهدی رحیم پور
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : صنایع غذایی
 سابقه کار : 15سال  
تلفن تماس :  05836423889
داخلی :405