معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : محمد رهنما
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : عمران
سابقه کار : 29 سال
تلفن تماس: 05836425340
داخلی : 05836423889-419

 

 

نام و نام خانوادگی : ولی صحرایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : عمران
سابقه کار : 19سال
تلفن تماس: 05836425340
داخلی : 05836423889-419


نام و نام خانوادگی : علی رمضانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات 
سابقه کار : 6سال
تلفن تماس: 05836423889
داخلی : 407