معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : محمد رهنما
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : عمران
سابقه کار : 25سال
تلفن تماس: 05836425340
داخلی : 407

نام و نام خانوادگی : ولی صحرایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : آبیاری 
سابقه کار : 14 سال
تلفن تماس: 05836425340
داخلی : 407


نام و نام خانوادگی : علی رمضانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات 
سابقه کار : 2سال
تلفن تماس: 05836425340
داخلی : 419


نام و نام خانوادگی : ندا پاسبان
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : خاکشناسی
سابقه کار : 2سال
تلفن تماس: 05836425340
داخلی : 419