معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : میثم فضلی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
سابقه کار : 6سال
تلفن تماس: 05836422077
داخلی : 413


نام و نام خانوادگی : محمد خوشرو یامی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
سابقه کار : 2 سال
تلفن تماس: 05836422077
داخلی : 413
 

نام و نام خانوادگی : حسین محمدی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : علوم دامی
سابقه کار : 1سال
تلفن تماس: 05836422077
داخلی : 413

 

نام و نام خانوادگی : علی صداقتی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : حقوق
سابقه کار : 2 سال
تلفن تماس: 05836422077
داخلی : 413