معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : محمد خوشرویامی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
سابقه کار : 6سال
تلفن تماس: 05836426846
داخلی : 05836423889-413

نام و نام خانوادگی : حسین محمدی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : علوم دامی
سابقه کار : 6 سال
تلفن تماس: 05836426846
داخلی : 05836423889-413

نام و نام خانوادگی : معصوم دانایی مقدم
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : باغبانی
سابقه کار : 6 سال
تلفن تماس: 05836426846
داخلی : 05836423889-413

 

نام و نام خانوادگی : علی کیانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : حقوق
سابقه کار : 3 سال
تلفن تماس: 05836426846
داخلی : 05836423889- 421

 

نام و نام خانوادگی : حسین غلامیان
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : حقوق
سابقه کار : 3 سال
تلفن تماس: 05836426846
داخلی : 05836423889- 421