معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : عیسی زارعی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی : شناسایی و مبارزه با علف های هرز
 سابقه کار : 20سال
تلفن تماس :  05836422077نام و نام خانوادگی : سید امین هاشمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : ماشین الات کشاورزی
 سابقه کار : 13 سال
تلفن تماس :  05836422077