معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : علی لک
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات 
 سابقه کار : 12سال  
تلفن تماس :  05836423889
داخلی :405


 
نام و نام خانوادگی : مهدی رحیم پور
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : صنایع غذایی
 سابقه کار : 14 shg
تلفن تماس :  05836423889
داخلی :405


نام و نام خانوادگی : محمدرضا قشقایی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : دامپروری
 سابقه کار : 27سال  
تلفن تماس :  05836423889
داخلی :405