معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : محمد دوست محمدی  
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی : صنایع غذایی 
 سابقه کار : 6سال  
تلفن تماس :    05836425350 - 05836423889
داخلی :420