معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : محمد دوست محمدی  
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی : صنایع غذایی 
 سابقه کار : 2سال  
تلفن تماس :  05836423889
داخلی :406