معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : حبیب اله مقتدر 
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
 سابقه کار : 20سال  
تلفن تماس :  05836423868
داخلی :416