واحد صنایع کشاورزی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام ونام خانوادگی: اعظم هاشمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : شناسایی و مبارزه با علف های هرز
سابقه کار : 17سال
شماره تماس :  05836423889  داخلی : 402