معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : پروانه جعفری تیتکانلو
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : فیزیولوژی درختان میوه
 سابقه کار : 18 سال
تلفن تماس :  05836423889
داخلی : 422