وظایف | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج
1¬- رسیدگی به مکاتبات و نامه های وارده و پاسخگویی به آنها
2- تنظیم قرارداد های به زراعی گندم و جو و محصولات بهاره و نظارت فنی بر امور کاشت ، داشت و برداشت محصولات کشاورزی
3- شناسایی استعداد های بالقوه منطقه و ارائه گزارش و نظرات در مورد توسعه کشاورزی پایدار
4- بازدید های منظم از حوزه عمل و ارسال گزارش به موقع برای رفع مشکلات احتمالی کشاورزان
5- راهنمایی کشاورزان در خصوص بیمه محصولات کشاورزی به منظور جلوگیری از ضرر و زیان بخش کشاورزی
6- شناسایی محصولات جدید و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه بخش کشاورزی