معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : سیده راضیه موسوی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : اگرواکولوژی گیاهان زراعی
 سابقه کار : 6سال  
تلفن تماس :  05836423889
داخلی :409