معرفی کارکنان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : فرزین فخار
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات 
 سابقه کار : 2سال  
تلفن تماس :  05836423889
داخلی :409


 
نام و نام خانوادگی : سیده راضیه موسوی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات 
 سابقه کار : 2سال  
تلفن تماس :  05836423889
داخلی :409