روابط عمومی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 

نام و نام خانوادگی : سیدمهدی رحیم پور
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : صنایع غذایی
 سابقه کار : 15سال
شماره تماس :  05836422077  - 05836423889 داخلی :405

زیر بخش ها