اداره فنی و زیر بنایی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : محمد رهنما
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : عمران
سابقه کار : 29 سال
تلفن تماس: 05836425340
داخلی : 05836423889-419

 

زیر بخش ها