اداره امور اراضی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : محمد خوشرو یامی
مدرک تحصیلی : کارشناسی 
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
سابقه کار : 6 سال
تلفن تماس: 05836426846
داخلی : 05836423889-413