اداره ترویج وامورش کشاورزی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام ونام خانوادگی: عیسی زارعی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : شناسایی و مبارزه با علف های هرز
سابقه کار : 25سال
شماره تماس :  05836422077  - 05836423889 داخلی :404