اداره بهبود تولیدات دامی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 

نام ونام خانوادگی: علی لک
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
سابقه کار : 12 سال
شماره تماس :  05836422077  - 05836423889 داخلی : 405

زیر بخش ها