مکانیزاسیون | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 

نام ونام خانوادگی: محمد دوست محمدی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : صنایع غذایی
سابقه کار : 6سال
شماره تماس :  05836425350  - 05836423889 داخلی : 420