باغبانی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

 

نام ونام خانوادگی: پروانه جعفری تیتکانلو
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : فیزیولوژی درختان میوه
سابقه کار : 18سال
شماره تماس :  05836423889  داخلی : 422