اداره بهبود تولیدات گیاهی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام ونام خانوادگی:  مهدی زمانی پور
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : مهندسی زراعت و اصلاح نباتات
سابقه کار : 24سال
شماره تماس :  05836422133  داخلی : 409