معاون اداری و مالی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : بهرام ابوالفضلی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
سابقه کار : 25سال
تلفن تماس: 05836423820
داخلی : 408