معاون اداری و مالی | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی : مهران حیاتی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : علوم دامی
سابقه کار : 14 سال
تلفن تماس: 05836422133
داخلی : 415