مدیر | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام ونام خانوادگی: احمد کنعانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : زراعت واصلاح نباتات
سابقه کار : 21سال
شماره تماس : 05836422096