مدیر | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام ونام خانوادگی: حبیب اله مقتدر جعفرآبادی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : شناسایی و مبارزه با علف های هرز
سابقه کار : 25سال
شماره تماس :  05836422096  فکس : 05836423180  داخلی : 412