مایوان | مديريت جهاد كشاورزي شهرستان فاروج

نام و نام خانوادگی :  فرزین فخار
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی: زراعت و اصلاح نباتات
 سابقه کار : 6سال  
تلفن تماس :  05836459857